REGULAMIN KORZYSTANIA Z ***FreeWifi StarNet Telecom

Niniejszy Regulamin Usługi Hot-Spot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi (dalej "Sieć").
Właścicielem sieci Wi-Fi jest StarNet Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033417, NIP: 526-25-63-089, REGON: 017349650

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin wiąże Użytkownika w zakresie dostępu do Internetu za pomocą punktu dostępowego Hot-Spot w tym w zakresie gromadzonych, przetwarzanych i przekazywanych danych.
Warunkiem korzystania z usługi Hot-Spot jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków Regulaminu Systemu WiFi-Spot. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy każdorazowej próbie połączenia się z Internetem na stronie startowej Hot-Spota oraz na stronie Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie oraz na stronie startowej Hot-Spota. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i zatwierdzenia przez Użytkownika, przez co rozumie się rozpoczęcie korzystania z systemu w następstwie kontynuowania na nim pracy, po opuszczeniu strony startowej. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do przerwania połączenia.
Operator w ramach Sieci udostępnia jedynie dostęp do sieci Internet i nie umożliwia wykonywania połączeń głosowych. Operator nie zapewnia połączeń z numerami alarmowymi za pośrednictwem Sieci.

Dostęp do Internetu:

Dostęp do Internetu dla Użytkowników nie ma charakteru komercyjnego, jest nieodpłatny i dostępny dla wszystkich znajdujących się w zasięgu jego działania. W ramach korzystania z Sieci użytkownicy uzyskują dostęp do Internetu na warunkach świadczonych przez Operatora. Operator nie gwarantuje określonej przepustowości Sieci, dostępności usługi dostępu do Internetu ani nie odpowiada za przerwy w dostępie do Sieci lub Internetu. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych, jak również możliwa jest zmiana parametrów dostarczanej Usługi w trakcie korzystania z niej przez Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych protokołów i usług internetowych, stron internetowych czy maksymalnej ilości transmitowanych danych.
Długość sesji użytkownika jest limitowana i wynosi maksymalnie 2 godziny, po upływie tego czasu istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o ustalonej przepustowości nie wyższej niż: 2048kb/s (download), 1024kb/s (upload). Sieć jest dostępem współdzielonym i Operator nie gwarantuje dostępności pasma. Operator może nałożyć inny limit na maksymalną ilość transmitowanych danych. Przepływ danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika o systemem odbywa się w sposób niekodowany, umożliwiający dostęp osobom trzecim. Zaleca się użytkownikom unikanie przesyłania przy pomocy Hot-Spota danych wrażliwych bądź stanowiących tajemnicę osoby lub przedsiębiorstwa.

Ciasteczka (cookies):

Operator informuje, że usługa, strony Systemu WiFi-Spot oraz strony serwisów współpracujących dla poprawnej pracy usługi oraz zbierania danych analitycznych mogą używać ciasteczek (cookies) oraz technologii LSO, o ile ustawienia przeglądarki użytkownika na to pozwalają. Instalowane cookies mogą pochodzić z systemów Operatora oraz firm trzecich i analitycznych (w tym np. narzędzi Google Analytics włączając w to raporty zainteresowań i danych demograficznych). Systemy analityczne, również zewnętrzne, mogą, m.in. na podstawie cookies, wiązać dane o użytkowniku z wielu źródeł, np. w celu dokładniejszego określenia profilu użytkownika, w tym jego wieku, płci, zainteresowań itp.
Użytkownik korzystający z usługi wyraża na to zgodę, o ile w ustawieniach przeglądarki na to zezwolił. Dla usług analitycznych Google Analytics informacje o tych usługach jak również możliwość zrezygnowania z przetwarzania danych dostępne są na stronach https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=pl oraz https://www.google.com/settings/ads. Jednocześnie Operator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach usługi i pracę wewnętrznych mechanizmów usługi, co wynikowo skutkować może brakiem możliwości uzyskania dostępu do sieci Internet lub błędnym działaniem usługi.

Reklamy i przetwarzanie danych:

Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wyświetlanie reklam w trakcie trwania transmisji i przyjmuje do wiadomości, że poprzez dostęp do stron Serwisów Internetowych WiFi-Spot wyraża zgodę na publikowanie na stronach Serwisów Internetowych reklam, ogłoszeń oraz treści zewnętrznych Operatora, partnerów i kontrahentów Operatora oraz firm trzecich.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez partnerów Operatora i firmy zewnętrzne. Operator zastrzega prawo bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystywanych za pośrednictwem Sieci zasobów Internetu oraz przetwarzania i udostępniania tych danych na żądanie uprawnionych instytucji. Operator może gromadzić, przetwarzać i udostępniać partnerom i podmiotom trzecim dane odnośnie podłączeń i aktywności Użytkowników, w tym również dane dotyczące zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych, dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie i innych danych przesyłanych przez Router lub urządzenia współpracujące do Systemu WiFi-Spot oraz dostarczanych przez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne (np. Google Analytics).
Poprzez korzystanie z systemu i akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na dysponowanie zgromadzonymi danymi przez Operatora, w tym przechowywanie, przetwarzanie i dalsze udostępnianie wszelkich danych, które może gromadzić System oraz uzyskanie zgód wymaganych dla dostępu do informacji, do których Użytkownicy uzyskują dostęp przy wykorzystaniu urządzeń lub infrastruktury właściciela końcowych urządzeń aktywnych oraz łącza internetowego. W odniesieniu do wymienionych powyżej informacji i danych Użytkownik potwierdza, że posiada pełne prawo do udzielenia wymaganych licencji i posiada wszelkie wymagane zgody w celu zapewnia prawnej możliwości dalszego dysponowania (w tym m. in. przechowywania, przetwarzania i udostępnienia) wprowadzanych do Systemu danych przez Operatora oraz partnerów Operatora i w powyższym zakresie zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zapewnienia. Poprzez wprowadzanie danych do Systemu WiFi-Spot bezpośrednio przez Użytkowników oraz przez wszelkie urządzenia współpracujące z Systemem WiFi-Spot (w tym Routery) Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych przez Operatora w granicach prawem dozwolonych na potrzeby usług świadczonych przez Operatora, udostępnianie tych danych podmiotom trzecim oraz udostępnianie i/lub publikowanie danych w serwisach internetowych. W stosunku do danych osobowych przechowywanych w systemie WiFi-Spot stosuje się środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych .

Zobowiązania użytkownika:

Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich urządzeń przed niepowołanym dostępem osób trzecich za pośrednictwem Sieci. Użytkownik podczas korzystania z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania wszelkich działań mogących skutkować zakłóceniem działania Usługi, a w szczególności uszkodzeniem sprzętu służącego do dostarczania Usługi lub uszkodzeniami sprzętu innych Użytkowników, jak również od wszelkich działań mogących skutkować naruszeniem przepisów prawa, praw jakichkolwiek osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
Zabrania się korzystania z Sieci w sposób niezgodny z prawem oraz wykorzystywania Sieci do celów komercyjnych. W szczególności zabrania się: - przeglądania, odtwarzania, pobierania i rozpowszechniania oprogramowania, nagrań audio lub wideo oraz innych treści chronionych prawami autorskimi; - przeglądania, odtwarzania, pobierania, rozpowszechniania, przesyłania, publikowania i udostępniania treści pornograficznych oraz mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich; - korzystania z zasobów chronionych bez upoważnienia, korzystania z programów lub aplikacji P2P zarówno w zakresie pobierania jak i udostępniania treści; - korzystania z zasobów w sposób mogący zakłócić poprawne funkcjonowanie Hot-Spota lub urządzeń innych użytkowników, - podszywania się pod innych użytkowników, monitorowania łącz lub skanowania portów, przeciążania sieci i usług, transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, wysyłania spamu, przesyłania za pośrednictwem Sieci wirusów komputerowych i nielegalnego oprogramowania oraz rozprzestrzenianie nielegalnych informacji; - działań mających na celu lub mogących prowadzić do ominięcia zabezpieczeń stosowanych przez systemy autoryzujące oraz zabezpieczeń dostępu bezprzewodowego oraz działań mających na celu lub mogących prowadzić do uzyskania nieupoważnionego dostępu do urządzeń innych użytkowników Sieci; - dalszego udostępniania dostępu do Sieci za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń pośredniczących (np. routerów) oraz omijania procesu logowania poprzez narzędzia zewnętrzne.

Odpowiedzialność Operatora:

Operator nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych oraz urządzeń użytkownika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą Hot-Spot. Operator Hot-Spota wyłączony jest z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik Hot-Spota na skutek korzystania z Usługi, w tym za utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika, ujawnienie danych osobowych Użytkownika, braki w dostępie do Hot-Spota, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem w transmisji, nieprawidłową transmisją, lub opóźnieniami i przerwami w dostarczaniu Usługi. W związku z powyższymi zdarzeniami Użytkownikowi nieprzysługuje prawo do reklamacji ani odszkodowania.
Sieć jest otwarta, nie zawiera firewalli ani oprogramowania antywirusowego.
Użytkownik nie może dochodzić odszkodowania w związku z utratą i/lub uszkodzeniem danych lub nienależytym zabezpieczeniem urządzeń użytkownika. Celem zabezpieczenia się przed wyżej wymienionymi zagrożeniami Operator rekomenduje Użytkownikowi posiadanie zainstalowanych najnowszych aktualizacji oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz antywirusowego, włączenie lokalnej zapory jak również nieudostępnianie zasobów lokalnych komputera w sieci otwartej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w szczególności w przypadku działań niezgodnych z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. W związku ze stwierdzeniem naruszeń Regulaminu a także zasad bezpieczeństwa lub integralności sieci Operator może zablokować dokonującemu naruszenia Użytkownikowi dostęp do Sieci.
Operator Hot-Spota nie gwarantuje stałej, nieprzerwanej dostępności usługi ani jej określonych parametrów.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Systemu WiFi-Spot zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Definicje zawarte w Regulaminie Systemu WiFi-Spot.pl - o ile nie zdefiniowano inaczej - mają odpowiednie zastosowanie. Wszelkie zauważone przez Użytkownika naruszenia niniejszego regulaminu, jak również obowiązujących przepisów prawa Użytkownik obowiązany jest natychmiast zgłaszać do dostawcy Usług pod adresem BOK@STARNETTELECOM.PL lub nr telefonu +48 656 21 21.